ความรักของเธอก็เปรียบเสมือน Heat Engine คนอย่างกูคงเป็นได้แค่ Heat Sink ของเธอ