ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวัง รู้น้อยก็ผิดหวังน้อยเช่นกัน