อหหห คิดว่า พน.สอบบ่าย ก็อ่านวิชาอ่่นไป มาดูอีกที สอบเช้าไอสัส นรก!!!