เป็นครั้งแรกทั่เขาตอบชัดเจนที่สุด ว่าเขาไม่ต้องการเรา