ชั้นทุ่มเทให้รักมาตลอด แต่รักไม่เคยให้อะไรกลับมาเลย