คสพ.ของแดกต้ากับซินคือไรวะ เห็นในตต.มันดูเป็นแบบ ชีวิตเทอคือชีวิตชั้นอ่เ