รู้เลยว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของของงานศิลปะ กูเส้านะบอกเลย