ตำนานนี่เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไหม หรือไม่เป็นอะ