เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)


(ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561)

 • แอปพลิเคชัน Yello Talk ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือสมาชิกที่เคยถูกตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคม
 • ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร รุนแรง อุจาด
 • ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 • ห้ามเสนอข้อความในเชิงเหยียดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ สถาบันการศึกษา อันเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อื่น
 • ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย ในเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์โทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น Yello Talk จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 • ห้ามเสนอข้อความอันเป็นเท็จ หรือ มีเนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
 • ทาง Yello Talk ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้แอปพลิเคชันทุกกรณี
 • ทาง Yello Talk ไม่รับผิดชอบข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนแอพ ที่เกิดจากการสร้างของสมาชิก และจะไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น หรือบริษัท ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม จากข้อมูลบนแอปพลิเคชัน เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทหรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากสมาชิก แต่อย่างไรก็ดีในกรณีที่ทาง YelloTalk ได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฎบนแอปพลิเคชันนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • ทาง Yello Talk ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณี ซึ่งอาจนำไปสู่การดำเนินคดี และ ระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้สมาชิกผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม