สิ่งที่อ่านไม่เคยออก สิ่งที่ออกไม่เคยอ่าน ขอบคุณ...